Jak zrobić audyt CPK i co ma z niego wynikać?

6 lutego 2024 09:20
5 komentarzy
Prezentujemy opinię dr Stanisława Gasika, eksperta w zakresie projektów rządowych, w spawie audytu Centralnego Portu Komunikacyjnego. Dokument oceniający dotychczasowe prace spółki CPK ma ujrzeć światło dzienne do końca I kw. 2024 r.
Reklama
Jednym z punktów programu 100 konkretów na pierwsze 100 dni Koalicji Obywatelskiej jest weryfikacja programu CPK. Zapowiadane jest wykonanie audytu – jest on potrzebny przede wszystkim ze względu na pół-tajny sposób podejmowania głównych decyzji i realizacji programu. Społeczeństwo było informowane selektywnie o stanie prac; przedstawiane były wyłącznie pozytywne informacje, pośrednio uzasadniające realizację CPK. Strona rządowa niekonsekwentnie prezentowała różne szacunki kosztów i terminu zakończenia programu. Sytuacja w programie CPK wynika z decyzji dotyczących tego programu – zarówno podejmowanych na zewnątrz (np. Ustawa o CPK, Koncepcja realizacji CPK), jak i przez jego kierownictwo (np. Dokument Wdrażający, Zasady Zarządzania). Niektóre z dokumentów kształtujących sposób działania CPK są dostępne publicznie, ale wiele w szczególności dokładne plany oraz sprawozdania z ich realizacji są ukrywane przez społeczeństwem.


Ponadto na sytuację w CPK wpływa polski System Realizacji Projektów Rządowych (ang. Governmental Project Implementation System, GPIS), kształtowany przez rozliczne regulacje (np. Prawo zamówień publicznych, Polityka zakupowa państwa, Rekomendacje realizacji projektów publicznych KPRM). Centralnym elementem GPIS są zespoły i ciała działające w KPRM – np. Rządowe Biuro Monitorowania Projektów, Rada Monitorowania Portfela Projektów Strategicznych. System ten jest wspomagany przez aplikację MonAliZa. Pierwszy zestaw wniosków z audytu powinien oczywiście dotyczyć programu CPK, w szczególności jego Uzasadnienia Biznesowego oraz sposobu zarządzania. Na podstawie tych dwóch grup przesłanek powinna być podjęta decyzja ws. jego dalszej realizacji. Wnioski dotyczące GPIS powinny spowodować wdrożenie efektywnych procesów wyboru i realizacji projektów publicznych tak, aby sprawnie realizowane były wyłącznie projekty zaspokajające rzeczywiste potrzeby społeczne. Wzorce można czerpać z wielu rozwiniętych krajów. Same zmiany personalne nie wystarczą.

Kilka faktów z historii CPK

Program CPK jest niezgodny z obowiązującą w momencie jego uruchamiania Strategią na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR, uchwaloną w lutym 2017 r.), w której nakazywano wyłącznie rozważenie budowy Centralnego Portu Lotniczego (CPL) lub oparcie transportu lotniczego w Polsce o sieć lotnisk regionalnych. Decyzja ta miała być poprzedzona wykonaniem odpowiednich analiz. Jednak analiz nie przeprowadzono i już w miesiąc po przyjęciu SOR, w marcu 2017 r., podjęto decyzję o budowie CPL, którą po następnym miesiącu zmieniono na decyzję o realizacji CPK. Decyzja ta zapewne została podjęta „bez żadnego trybu”, poza strukturami kierowania państwem i nie została udokumentowana.

Była premier Beata Szydło w jednym z ważniejszych dokumentów – Koncepcji Realizacji CPK – niezgodnie z prawdą pisze, że w marcu 2017 r. Rada Ministrów podjęła decyzję o realizacji CPK. Dla CPK nie opracowano dokumentu, który powinien stanowić podstawę do podjęcia decyzji o realizacji – Uzasadnienia Biznesowego. Koncepcja Realizacji CPK nie pełniła tej roli, m.in. dlatego, że została opracowana po podjęciu decyzji o realizacji CPK. Zgodnie z pierwotnym harmonogramem, zawartym w Koncepcji Realizacji CPK (przyjętym przez rząd Szydło w listopadzie 2017 r.), budowa centralnego lotniska miała rozpocząć się w październiku 2019 r. i zakończyć po siedmiu latach w roku 2026. W rzeczywistości pierwsze, niewielkie prace budowlane rozpoczęły się na jesieni 2023, czyli z czteroletnim opóźnieniem. Budowa ma się zakończyć w roku 2027, żeby pierwsze samoloty mogły odlecieć w roku 2028.

Nie wiadomo, jakie środki podjęła Spółka CPK, żeby skrócić budowę z siedmiu do czterech lat. Zgodnie z Ustawą o CPK, podstawą realizacji programu CPK miał być Dokument Wdrażający, zawierający m. in. pełny harmonogram i budżet całości programu. Jednak Spółka CPK opracowała, a Pełnomocnik zatwierdził w 2021 roku, Dokument Wdrażający, zawierający harmonogram i budżet tylko do roku 2023, zaś w roku 2023 na okres do roku 2030. Oznacza to, że Spółka CPK nie spełniła warunku realizacji prac i wydawania pieniędzy. Spółka CPK ignoruje nawet opracowany przez siebie Dokument Wdrażający, publikując informacje o wykonaniu w 2022 r. prac nie ujętych w tym dokumencie. Tak wyglądają najważniejsze fakty dotyczące stanu realizacji programu CPK.


Audyt powinien wypowiedzieć się, czy w trakcie dotychczasowej realizacji stosowano dobre praktyki zarządzania, czy główne działania dotyczące CPK były zgodne z prawem, z obowiązującą Strategią, oraz regulacjami ustanowionymi przez Ustawę o CPK oraz czy Program CPK ma szansę zostać zakończony w zaplanowanym czasie i budżecie, a po zakończeniu przynieść społeczeństwu Polski oczekiwane korzyści.

Czy CPK ma uzasadnienie biznesowe?

Najważniejszym dokumentem, który powinien decydować o realizacji każdego projektu, w szczególności publicznego, jest Uzasadnienie Biznesowe. Jest to dokument opisujący główne parametry realizacji projektu. Uzasadnienie Biznesowe musi mieć określoną strukturę. Często stosowanym dokumentem odniesienia dla Uzasadnienia Biznesowego jest brytyjski Model Pięciu Uzasadnień (ang. Five Case Model). Zgodnie z tym modelem, każdy projekt powinien mieć:
  • uzasadnienie strategiczne (czy program jest zgodny z odpowiednimi strategiami);
  • uzasadnienie ekonomiczne (właściwa relacja szeroko rozumianych korzyści i kosztów społecznych);
  • uzasadnienie finansowe (szacunek kosztu i wykazanie możliwości sfinansowania projektu);
  • uzasadnienie komercyjne (dostępność na rynku potrzebnych produktów i usług oraz prawne możliwości ich pozyskania) oraz
  • uzasadnienie zarządcze (główne struktury, zasady i procesy realizacji projektu/programu) oraz wykazanie odpowiednich zdolności głównego wykonawcy.
W kwestii uzasadnienia strategicznego wiadomo, że CPK w momencie uruchamiania nie był zgodny z SOR. CPK pojawia się w Strategii Rozwoju Transportu (SRT) z 2019 r. – ale nastąpiło to po podjęciu w 2017 r. decyzji o realizacji CPK, a ponadto nie zmieniono odpowiednich zapisów w SOR, a więc SRT jest niezgodna z jej nadrzędnym dokumentem – SOR.


Uzasadnienie ekonomiczne.

Tej składowej Uzasadnienia Biznesowego poświęcona jest lwia część dyskusji publicznej o CPK. Tu mieszczą się rozważania dotyczące potrzeby przekształcenia systemu transportu kolejowego, miejsca lotniska w systemie transportowym Polski i Europy, czy zapotrzebowania na transkontynentalne podróże z Polski. Należy także uwzględnić negatywne oddziaływania CPK, np. na środowisko naturalne i mieszkańców. Z punktu widzenia audytu ważne są oficjalne prognozy autoryzowane przez stronę rządową, dotyczące zarówno korzyści jak i kosztów. Nie jest jasne, który z istniejących dokumentów zawiera tę składową Uzasadnienia.

Uzasadnienie finansowe.

Ile pieniędzy potrzeba na realizację CPK? Wypowiedzi przedstawicieli strony rządowej wahają się od ok. 30 do 100 i więcej miliardów złotych. Jest to możliwe, ponieważ, jak napisałem wyżej, nie opracowano wymaganego prawnie, wiarygodnego budżetu dla całości prac CPK. Uzasadnienie finansowe powinno obejmować nie tylko koszty, ale i przychody w określonej perspektywie czasowej (co najmniej dziesięć lat) eksploatacji produktu programu – czyli lotniska i nowej sieci transportu kolejowego.

Uzasadnienie komercyjne.

Czy na rynku – polskim i globalnym – są firmy, które mogą wykonać prace prowadzące do budowy CPK? Dokument Wdrażający przygotowany przez Spółkę CPK nie zajmuje się tym zagadnieniem, zapewne zakładając że wykonawcy będą dostępni.

Uzasadnienie zarządcze.

Druga pod względem istotności, po uzasadnieniu ekonomicznym, część Uzasadnienia Biznesowego. Bez efektywnego zarządzania nawet najlepsze pomysły nie zostaną zrealizowane. Żeby nie sięgać daleko: dla podawanego jako negatywny przykład projektu budowy nowego lotniska w Berlinie nie kwestionowano jego biznesowej przydatności. Natomiast gigantyczne przekroczenia budżetu i opóźnienia wynikały właśnie z niesprawnego zarządzania. W programie CPK wiele decyzji nie jest dostępnych publicznie, a więc nie wiadomo, jak ten program jest i ma być zarządzany. W opublikowanych Zasadach Zarządzania skoncentrowano się przede wszystkim na relacjach CPK z jego składowymi i wykonawcami. Natomiast nie wiadomo, jaką metodę zarządzania – od pomysłu do uruchomienia produktów – przyjęto dla całości programu oraz jego głównych składowych. Ale już teraz można wskazać kilka głównych problemów zarządczych CPK, o czym niżej.


Efektywne Uzasadnienie Biznesowe powinno było być opracowane przed decyzją o uruchomieniu projektu, zweryfikowane przez niezależnych ekspertów oraz, na tej podstawie, zatwierdzone przez rząd, który w ten sposób powinien uprawdopodobnić osiągnięcie sukcesu przez ten projekt oraz przyjąć odpowiedzialność za losy projektu. Ale tak się nie stało. Audyt musi się odnieść do kwestii Uzasadnienia Biznesowego CPK. Jeśli wynikiem audytu byłoby jednoznaczne stwierdzenie, że nie ma takiego uzasadnienia, to decyzja jest oczywista: należy zakończyć projekt. Natomiast jeśli wynikiem byłoby stwierdzenie, że Uzasadnienie jest niewiarygodne, opracowane niezgodnie z obowiązującymi standardami, niekompletne, czy też nieaktualne, to rząd powinien podjąć decyzję o opracowaniu takiego dokumentu i zawiesić ostateczną decyzję ws. kontynuacji do momentu otrzymania takiego, zweryfikowanego przez niezależnych ekspertów, dokumentu. Oczywiście, ewentualna decyzja musi być podjęta ze świadomością, że nowy rząd przyjmuje pełną odpowiedzialność za realizację CPK i jego efekty.

Czy sposób zarządzania gwarantuje sukces CPK?

Ale samo istnienie Uzasadnienia Biznesowego nie gwarantuje osiągnięcia sukcesu przez program. Druga część audytu CPK powinna dotyczyć metod zarządzania i aktualnego stanu realizacji CPK. Już na podstawie opublikowanych przez CPK dokumentów można wskazać kilka podstawowych problemów zarządczych.
Po pierwsze Spółka CPK stara się ukryć jak najwięcej faktów dotyczących realizacji tego programu. Społeczeństwo nie wie, co właściwie tam się dzieje, nie są znane dokładne harmonogramy prac oraz sprawozdania z ich realizacji. Pod drugie Kierownictwo i zespół doradczy zostały (w pierwszym składzie poza jednym wyjątkiem) obsadzone przez osoby nie mające żadnego doświadczenia w realizacji wielkich projektów infrastrukturalnych. Oburza także niewskazanie w Dokumencie Wdrażającym społeczeństwa Polski jako najważniejszego podmiotu zainteresowanego realizacją CPK.
Ale są to tylko niektóre problemy zarządcze CPK – wiele innych zostanie zapewne ujawnionych, gdy dostępne będą dokumenty i informacje dotyczące tego projektu, tworzone i przechowywane przez Spółkę CPK. Przy realizacji tak wielkich projektów w rozwiniętych krajach dokonywana jest systematyczna, okresowa weryfikacji stanu projektu czy programu przez podmioty niezależne od wykonawców – nazywa się to „zapewnieniem projektu” (ang. Project Assurance).

Mogłaby ona odbywać się poprzez wdrożenie Przeglądu Bram (ang. Gate Review Process), służącego do niezależnej oceny projektów, wdrożonego w wielu państwach. „Brama” występuje w nazwie procesu, ponieważ zasadnicza decyzja dotyczy kontynuacji lub zatrzymania projektu. W oryginalnej wersji tego procesu, projekty podlegają przeglądom w kilku zasadniczych momentach cyklu ich życia, np. biznesowej decyzji o uruchomieniu projektu, opracowania planu projektu, kończeniu poszczególnych faz projektu, zakończenia całego projektu. Mogą być także wykonywane na żądanie upoważnionych instytucji lub osób – tak jak to się stanie w przypadku programu CPK. Ocenie podlegają m. in. plany, aktualny stan projektu, artefakty (np. budżet i harmonogram), ryzyka, wszystkie procesy zarządzania.


Najważniejszy plan to pełna metodyka realizacji projektu – od przyjęcia uzasadnienia biznesowego aż po wdrożenie i eksploatację. Każdy projekt w każdym momencie musi mieć także określone szacunki pełnych jego kosztów oraz terminu zakończenia. Istotnym elementem przeglądu bramy jest zawsze ocena tych dwóch parametrów – czyli wypowiedzenie się, czy prognozy formułowane przez kierownictwo projektu są realistyczne, a jeśli nie są – to jak należy je zmodyfikować. Audytowi muszą podlegać także plany techniczne, czyli sposoby budowy składowych CPK. Wynikiem audytu mogą być zalecenia dotyczące procesów zarządzania, ograniczenia zakresu projektu czy też nowe szacunki budżetu, oczekiwanych korzyści oraz harmonogramu projektu. W wyniku tak wykonanej drugiej części audytu, po ewentualnym stwierdzeniu, że CPK ma uzasadnienie biznesowe, powinna być podjęta decyzja ws. dalszej realizacji CPK.

Co z Systemem Realizacji Projektów Rządowych?

Audyt CPK powinien objąć nie tylko procesy, struktury i decyzje dotyczące wyłącznie CPK, ale i środowisko prawno-organizacyjne tego projektu, łącznie tworzące polski GPIS. Zasadnicze pytania, na które należy w tym zakresie odpowiedzieć, to: czy CPK jest realizowany zgodnie z ogólnymi regułami obowiązującymi polskie projekty publiczne? Jeśli regulacje GPIS nie były stosowane, to kto i dlaczego zwolnił CPK z ich stosowania?

Audyt powinien też być podstawą do usprawniania polskiego GPIS. Zapewne bezpośrednim skutkiem audytu nie będzie jego znaczna restrukturyzacja, ale wnioski z audytu będą podstawą do jego modyfikacji. Ważne dla przyszłego rozwoju Polski są odpowiedzi na pytania: Czy wymagane sposoby zarządzania projektami publicznymi są efektywne? Czy polski GPIS nie zawiera braków i luk zezwalających na dowolną, niekontrolowaną realizację projektów publicznych lub ich elementów? Na przykład: czy brak niezależnego nadzoru nad programem wynika z decyzji kierownictwa CPK, z decyzji podjętych dla tego programu przez rząd, czy też z ogólnych regulacji dotyczących polskich projektów i programów publicznych?

Można zakładać, że audyt wykaże, że nie było fazy publicznej dyskusji eksperckiej o tym projekcie – a więc do procedur realizacji projektów należałoby taką fazę wprowadzić. Jeśli audyt potwierdzi, że informacje o przebiegu projektu były ukrywane – to trzeba rozważyć wprowadzenie do GPIS obowiązkowego publikowania, na przykład w jednolitym portalu rządowym, podstawowych informacji o projektach publicznych. Jeśli potwierdzi się, że w kierowaniu tym projektem brały udział osoby niemające odpowiedniej wiedzy i doświadczenia, to należy zdefiniować kryteria, umożliwiające obejmowanie stanowisk kierowniczych w projektach publicznych. Jeśli niewłaściwie zarządzano – lub nie zarządzano – ryzykami, to należy zdefiniować efektywne procesy zarządzania ryzykiem. I są to tylko przykłady niektórych procesów zarządzania w projektach, nie tylko publicznych.


Niezależnie od tego, czy analiza polskiego GPIS będzie składową audytu CPK, czy tylko jego dalszą konsekwencją – polski GPIS na podstawie audytu programu CPK musi być usprawniony tak, żeby w przyszłości uruchamiane były tylko projekty rzeczywiście spełniające potrzeby społeczne, a następnie były one efektywnie zarządzane.

Podsumowanie – co po audycie?

Audyt Programu CPK powinien składać się z trzech głównych części:
  1. Prawnej Weryfikującej zgodność Programu CPK z obowiązującymi regulacjami, także dotyczącymi tego Programu.
  2. Biznesowej Weryfikującej przydatność Programu dla rozwoju Polski oraz bilansującej oczekiwane korzyści i koszty związane z budową i eksploatacją produktów Programu.
  3. Zarządczej Weryfikującej adekwatność i poprawność realizacji procesów governance i zarządzania Programem.
Z audytu należy także wyciągnąć wnioski dotyczące polskiego GPIS, czyli systemu zarządzania projektami rządowymi. Być może stan CPK wynika z braków poza tym programem. Zapewne istnieją przyczyny, dla których na przykład decyzja o realizacji CPK została podjęta bez żadnego trybu, a do ciał kierujących powoływane były osoby nie mające kwalifikacji w zakresie realizacji wielkich projektów. Należy rozważyć opracowanie i uchwalenie Ustawy Prawo Projektów Publicznych, zbierającej, usprawniającej i systematyzującej dotychczas rozproszone w różnych dokumentach regulacje dotyczące sposobu wyboru i realizacji projektów.

Następną uwagą, dotyczącą być może CPK, a może GPIS, jest sposób podjęcia decyzji ws. dalszych losów tego programu. W przypadku największych, najdroższych projektów publicznych w wielu krajach sugeruje i stosuje się ogólnokrajowe referenda. W Polsce mamy już precedens w tym zakresie: referendum (ale lokalne, nie ogólnokrajowe) ws. Igrzysk Olimpijskich w 2022 roku w Krakowie spowodowało odrzucenie tego projektu. Należy rozważyć zorganizowanie ogólnokrajowego referendum ws. budowy CPK, być może razem z którymś z nadchodzących w 2024 roku wyborów.

Dalszą konsekwencją audytu może być konieczność powołania kolejnej komisji śledczej. Audyt zapewne nie ustali, kto i w jaki sposób podjął decyzję o realizacji CPK zamiast CPL – a przecież różnica w budżetach tych programów to dziesiątki miliardów złotych. Trzeba by także wyjaśnić wprowadzenie społeczeństwa w błąd przez premier Szydło, która bezpodstawnie napisała w dokumencie rządowym, że RM podjęła decyzję o budowie CPK.

I trzecia z głównych spraw: wyjaśnienie czy Spółka CPK miała prawo wydawać miliardy złotych bez przedstawienia wymaganych przez Ustawę o CPK pełnego budżetu i harmonogramu dla całości prac. Jeśli było to bezprawne, to mamy do czynienia z największą w ostatnich latach defraudacją publicznych pieniędzy.

O Autorze

dr Stanisław Gasik, PMP, ekspert w zakresie projektów rządowych. W latach 2014-2020 był ekspertem ds. projektów w Government Accountability Office, instytucji Kongresu Stanów Zjednoczonych (odpowiednik Najwyższej Izby Kontroli), gdzie m. in. brał udział w opracowaniu wytycznych ds. zarządzania kosztami w programach administracji federalnej USA. Autor książki „Projects, Government, and Public Policy” (Taylor and Francis, 2023). Współautor głównych globalnych standardów zarządzania projektami publikowanych przez Project Management Institute, mających status narodowych standardów zarządzania projektami w USA. Autor kilkunastu artykułów o polskiej administracji publicznej poziomu centralnego. Prowadzi stronę internetową poświęconą projektom publicznym: www.gpm3.eu.

Fot.: Materiały prasowe

Ostatnie komentarze

 - Profil gość
jsg 2024-02-29 19:01   
jsg - Profil jsg
Twój długi wpis może sugerować, że otrzymujesz gotowy tekst z sgencji PR do wklejenia na tym forum. Czy masz jakieś informacje źródłowe na których opierasz swój wpis ?
tomasz19 2024-02-29 18:15   
tomasz19 - Profil tomasz19
Uproszczony audyt, gratis:
Centralny Port Komunikacyjny ma w pierwszej fazie obsługiwać 40-45 mln pasażerów rocznie, czyli byłoby jedenastym lotniskiem w Europie, a Polska to piąta gospodarka Unii Europejskiej. Sam pomysł CPK nie jest wymysłem PIS, to był projekt CPL (Centralny Port Lotniczy) to dużo starszy projekt (analizy były prowadzone w 2010 roku) zaadoptowany przez rząd PIS i przemianowany na CPK.

Polskie CARGO – ok. 75%, rozładowywane w portach morskich i lotniczych w Niemczech.

Potrzeby transportowe Polski na czas ewentualnego konfliktu, wg planów NATO:
1 brygada = 3600 żołnierzy
1 brygada = ok. 1400 jednostek sprzętu
27 brygad = 1750 pociągów do załadunku, rozładunku, ponownego załadowania, sprzęt dla 100 tys. żołnierzy tylu ma wjechać do Polski, ( w ciągu 7 dni – to plany NATO)
2 x 27 brygad = 3500 pociągów, 54 brygady 200.000 żołnierzy, sprzęt dla tylu ma wjechać do Polski ( w ciągu 30 dni – to plany NATO )
135 brygad = 8750 pociągów, 500.000 żołnierzy, sprzęt dla tylu ma wjechać do Polski ( w ciągu 180 dni – to plany NATO ) czyli ilość pociągów to 1750 x 5 = 8750
Jasne, że wszystko to, nie wjedzie tylko drogami portami morskimi i na szynach. Potrzeba (czas) dużego lotniska z pasami startowymi o długości ok. 4 km i odpowiedniej wytrzymałości, by mogły lądować na nim ciężkie samoloty transportowe sojuszników. Takie pasy mają być w CPK.
Do tego trzeba normalne potrzeby transportowe państwa oraz te nadzwyczajne związane np. z ewakuacją ludności, czyli drogi muszą być drożne, by nie wyglądało, jak w roku 1939.

Oszczędności:
BEZ dziadostwa "oszczędności". Oszczędności już robiono, hmm za rządu Donalda T., kupując od Alstoma i płacąc za zakup pociągów Pendolino w wersji dla Polski, tj. bez wychylnych pudeł „nadwozi”. Kwintesencją tej konstrukcji jest właśnie ta cecha, czyli wychylające się od pionu, na zakrętach „nadwozie z pasażerami”, to że „nadwozie” wagonu odchyla się od pionu na zakrętach, pozwala bezpiecznie je pokonywać, z dużymi prędkościami.
Uzasadnieniem „oszczędności” było to, że w chwili zakupu, te możliwości były by wykorzystane w małym zakresie z powodu kiepskiej jakości torowisk. Tylko, że żywotność składu kolejowego liczona jest na kilkadziesiąt lat. Dzięki takim "światłym" reformatorom długość sieci kolejowej, która w roku 1990 wynosiła 26,2 tys. km, w roku 2018 spadła do 18,5 tys. km. Kolosalny w tym udział, ekipy rządzącej z czasów zakupu Pendolino.
„Rozbudowanie transportu kolejowego w Polsce i stworzenie centralnego lotniska - nawet jeśli wszystko razem kosztowałoby 250 mld zł - to perspektywa 20 lat, czyli 12,5 mld rocznie. 13. i 14. emerytura kosztuje nas 22 mld. O czym w ogóle mówimy? CPK całkowicie zmieni naszą sieć transportową, między dużymi miastami będziemy mogli przejechać pociągiem w dwie godziny. Na 800 plus wydajemy 70 mld rocznie, a robimy skandal wokół 12,5 mld rocznie na ważną infrastrukturalną inwestycję.” – cytat z rozmowy Grzegorza Sroczyńskiego, Gazeta.pl, z redaktorem naczelnym Obserwatora Gospodarczego Filipem Lamańskim.

Ocena wykonalności:
Nie mam nadziei na realizację takich projektów cywilizacyjnych, bo w naszej polityce liczy się władza, przekładająca się na kasę dla aktualnie rządzących partii i skupionych wokół nich koterii.
krzysiekl 2024-02-07 10:04   
krzysiekl - Profil krzysiekl
interconti, w Polsce nie ma miejsce na merytoryczne dyskusje, jesteśmy zbyt zajęcia kłótniami politycznymi. Wszystko jest sprowadzane do polityki (i niestety sytuacja nie skłania do optymizmu, że będzie więcej miejsca na merytorykę). Ja jestem zwolennikiem nowej Konstytucji (jedyny problem nie ma kto tego zrobić) np. opartej na projekcie Gwiazdowskiego. Obecna jest źle napisana (nie jasno, pozostawiając bardzo szerokie pole do różnych interpretacji, co prowadzi do konfliktów jak przez ostatnie lata). Poza tym potrzebujemy systemu prezydenckiego (rząd powoływany przez Prezydenta), by oddzielić kłótnie w parlamencie od działań rządu. Pozwoli to także rezygnację z progu wyborczego i wprowadzenie pełnej proporcjonalności w wyborach.
 - Profil gość
Reklama
Kup bilet Więcej
dorośli
(od 18 lat)
młodzież
(12 - 18 lat)
dzieci
(2 - 12 lat)
niemowlęta
(do 2 lat)
Wizy
Rezerwuj hotel
Wizy
Okazje z lotniska

dorośli
(od 18 lat)
młodzież
(12 - 18 lat)
dzieci
(2 - 12 lat)
niemowlęta
(do 2 lat)
Rezerwuj hotel
Wizy