Radom: Kolejny przetarg na budowę dróg, ogrodzenia i oświetlenia

Blanka Flis - Profil Blanka Flis
24 grudnia 2020 10:13
Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze" ogłosiło wczoraj (23.12) kolejny przetarg - tym razem na budowę dróg, ogrodzenia i oświetlenia lotniska w Radomiu.
Reklama

Przedmiotem zamówienia jest Wykonanie w formule projektuj i wybuduj, w tym wykonanie projektu wykonawczego, zadania Rozbudowa Portu Lotniczego Radom – Sadków w zakresie budowy samochodowych dróg technicznych i patrolowych, ogrodzenia oraz świetlnego systemu podejścia wraz z budową, przebudową i rozbiórką niezbędnej infrastruktury towarzyszącej oraz rozbiórką istniejącej zabudowy.

Wykonawca obowiązany jest wnieść przed upływem terminu składania ofert wadium w wysokości 200 tysięcy złotych. Zamawiający będzie żądał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 proc. ceny umowy podanej w ofercie.


O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy wykażą, że w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali co najmniej dwa zamówienia polegające na budowie lub przebudowie drogi co najmniej klasy „G” według podziału wprowadzonego przez Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie lub nawierzchni lotniskowej, o łącznej wartości nie mniejszej niż 10 mln zł. brutto oraz co najmniej jedno zamówienie polegające na budowie, przebudowie budowie lub likwidacji sieci elektroenergetycznych, wodno-kanalizacyjnych, gazowych, telekomunikacyjnych lub przeszkód naturalnych i sztucznych (zabudowania, elementy infrastruktury technicznej) o wartości co najmniej 5 mln zł brutto oraz co najmniej dwa zamówienia polegające na opracowaniu dokumentacji projektowej wykonawczej dotyczącej dróg, sieci elektroenergetycznych, wodno-kanalizacyjnych, gazowych, telekomunikacyjnych, budowie ogrodzenia na lotnisku, na podstawie której obiekt został wybudowany o łącznej wartości milion zł brutto.

Dodatkowym warunkiem jest skierowanie do realizacji zamówienia minimum 1 osoby posiadającej uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, tj. do projektowania bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej drogowej lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów uprawniające do projektowania w specjalności inżynieryjnej w zakresie budowy dróg. Osoba ta musi posiadać minimum 5 -letnie doświadczenie w projektowaniu, przy czym przynajmniej jeden zrealizowany projekt musi dotyczyć budowy, przebudowy drogi co najmniej klasy "G" według podziału wprowadzonego przez Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie lub nawierzchni lotniskowej, łącznej wartości nie mniejszej niż 10 mln zł brutto. Oraz minimum po 1 osobie posiadającej uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, tj. do projektowania bez ograniczeń w specjalnościach elektrycznej, teletechnicznej.

Kolejna osoba musi posiadać uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, tj. do projektowania bez ograniczeń w specjalności: konstrukcyjno - budowlanej. Osoba ta musi posiadać minimum 5 -letnie doświadczenie w projektowaniu, przy czym przynajmniej jeden zrealizowany projekt musi dotyczyć budowy łącznej wartości nie mniejszej niż 5mln zł brutto.

Do realizacji musi być delegowana także minimum 1 osoba posiadająca uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, tj. do projektowania bez ograniczeń w specjalności: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wodociągowych i kanalizacyjnych. Osoba ta musi posiadać minimum 5 -letnie doświadczenie w projektowaniu, przy czym przynajmniej jeden zrealizowany projekt musi dotyczyć budowy łącznej wartości nie mniejszej niż 5 mln zł, brutto, miniumum 1 osoba, która będzie pełniła funkcję kierownika budowy posiadającą uprawnienia do sprawowania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie w specjalności inżynieryjnej drogowej do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów uprawniające do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej w zakresie budowy dróg oraz co najmniej 5 letnie doświadczenie na stanowisku kierownika budowy.

Termin składania ofert upływa 25 stycznia 2021 roku.
Reklama

Ostatnie komentarze

 - Profil gość
Kup bilet Więcej
Rezerwuj loty
dorośli
(od 18 lat)
młodzież
(12 - 18 lat)
dzieci
(2 - 12 lat)
niemowlęta
(do 2 lat)
Wypożycz samochód
Rezerwuj hotel
Wizy
Okazje z lotniska
Okazje pasażera
Reklama