Okęcie: Przetarg na wymianę nawierzchni i oświetlenia dróg kołowania

Blanka Flis - Profil Blanka Flis
23 grudnia 2020 16:07
Przedsiębiorstwo Państwowe "Porty Lotnicze" ogłosiło przetarg na wymianę nawierzchni i oświetlenia dróg kołowania.
Reklama

Przedmiotem zamówienia jest wymiana warstwy ścieralnej nawierzchni wraz z wymianą oświetlenia nawigacyjnego na drogach kołowania DK A5, A6, A7 i A8 oraz DK H2 na Lotnisku Chopina w Warszawie zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia (OPZ) załącznik nr 1 do Istotnych postanowień umowy.

W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 2 ustawy tj. Formularz jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia - cześć IV "Kryteria kwalifikacji", sekcja "alfa".

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej tj. wykażą, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonali co najmniej dwa zamówienia polegające na wymianie warstwy ścieralnej na lotnisku lub na budowie lub przebudowie drogi co najmniej kategorii „G” lub nawierzchni lotniskowej o łącznej wartości nie mniejszej niż 3,5 mln zł brutto w tym jedno zamówienie o wartości nie mniejszej niż 2 mln zł brutto oraz co najmniej jedno zamówienie polegające na dostawie i montażu oświetlenia nawigacyjnego drogi startowej lub dróg kołowania o wartości nie mniejszej niż 1 mln zł brutto.

Wykonawca obowiązany jest wnieść przed upływem terminu składania ofert wadium w wysokości 300 tys. złotych oraz wnieść zabezpieczenie w wysokości 5 % ceny umowy podanej w ofercie.

Reklama

Ostatnie komentarze

 - Profil gość
Kup bilet Więcej
Rezerwuj loty
dorośli
(od 18 lat)
młodzież
(12 - 18 lat)
dzieci
(2 - 12 lat)
niemowlęta
(do 2 lat)
Wypożycz samochód
Rezerwuj hotel
Wizy
Okazje z lotniska
Okazje pasażera
Reklama