Aeroflot: Wzrost przychodów przy 75 proc. spadku zysków

Piotr Golianek - Profil Piotr Golianek
05 marca 2019 13:45
Grupa Aeroflot opublikowała skonsolidowane sprawozdanie finansowe za czwarty kwartał 2018 r. i cały poprzedni rok. Pomimo prawie 15 proc. wzrostu przychodów grupa odnotowała znaczący 75 proc. spadek zysku netto.
Reklama

- W 2018 r. Aeroflot Group przewiózł 55,7 mln pasażerów, co stanowi wzrost o 11,1 proc. w skali roku. Wzrostowi wskaźników operacyjnych wynikających z rozbudowy naszej sieci połączeń i dodatków do floty towarzyszyły znaczące zmiany w strategii Grupy. Aeroflot, nasza flagowa linia lotnicza, przeniosła loty krajowe do nowoczesnego terminalu na lotnisku Szeremietiewo, co doprowadziło do wzrostu jakości usług. Rossiya przeniosła swoje regularne loty z Wnukowa na Szeremietiewo, co doprowadziło do poprawy łączności tranzytowej z siatką połączeń Aerofłotu. Pobeda znacznie urosła, zwiększając dostępność swojej budżetowej oferty. Wreszcie, kolejnym ważnym punktem orientacyjnym była aktualizacja długoterminowych celów Grupy na następne pięć lat - powiedział Andrey Chikhanchin, zastępca dyrektora generalnego ds. handlowych i finansów w Aeroflocie.

Najważniejszym czynnikiem wpływającym na wyniki finansowe grupy za 2018 r. był bezprecedensowo szybki wzrost średniego kosztu paliwa lotniczego, a także spadek wartości rubla. W całej grupie ceny paliwa wzrosły o 36 proc. Deprecjacja rubla spowodowała dodatkową presję na wyniki finansowe, zważywszy, że prawie połowa kosztów spółki jest denominowana w walutach obcych.

Pierwsze rezultaty optymalizacji

W tej sytuacji wprowadzono specjalny program optymalizacji, mający na celu zwiększenie wydajności operacyjnej i zmniejszenie kosztów. Program oprócz bezpośredniej redukcji kosztów skupił się na aktywnym zarządzaniu przepustowością i przychodami. Warto dodać, że już osiągnął pierwsze efekty. Wskaźnik CASK przez cały rok wzrósł o zaledwie 0,8 proc., pomimo rosnącej presji walutowej na koszty denominowane w walutach obcych.

W ten sposób ograniczono wzrost całkowitych kosztów jednostkowych, w tym paliwa, do 9,2 proc. W realiach, w którym konsumenci krajowi są ostrożni w zakresie wydatków na podróże, wygenerowano wzrost RASK o 4,9 proc., przy jednoczesnym utrzymaniu poziomu wypełnienia pokładowego.


Wysokie ceny paliw i nadwyżka zdolności produkcyjnych na rynku utrzymywały się podczas sezonu niskiego w czwartym kwartale. Korekta cen ropy znalazła odzwierciedlenie w cenach paliwa lotniczego dopiero w grudniu. Miała ona ograniczony wpływ, podczas gdy średnie ceny paliwa lotniczego pozostawały powyżej poziomów z poprzedniego roku. Presje walutowe na koszty operacyjne w IV kwartale nie osłabiły się, a raczej wzmocniły. Czynniki te wyjaśniają zwiększoną stratę za ostatni kwartał minionego roku.

- Jednak pomimo rekordowego wzrostu ceny paliwa lotniczego i spadku wartości rubla, dzięki szerokiemu programowi optymalizacji Grupa mogła odnotować zysk w wysokości 5,7 mld rubli - dodał Chikhanchin.

Wzrosły przychody z transportu pasażerów

W 2018 r. przychody grupy Aeroflot wzrosły o 14,8 proc. w skali roku i wyniosły 611 mld rubli (35 mld zł). Przychody z tytułu regularnych lotów pasażerskich wzrosły o 16,1 proc. w skali roku do poziomu 496 mld rubli, co wynikało ze wzrostu ruchu pasażerskiego. Na wzrost przychodów wpłynął wzrost rentowności, głównie na trasach międzynarodowych.

Przychody z lotów czarterowych wzrosły o 22,6 proc. w skali roku do 32 mld rubli, między innymi dzięki zwiększeniu jednostkowych zysków z lotów czarterowych i rozszerzeniu programu czarterowego Rossiya.


Przychody z transportu cargo wzrosły o 14,4 proc. w skali roku do poziomu 18 mld rubli, podczas gdy wolumen ładunków i przesyłek pocztowych wzrósł o 11,2 proc.

Pozostałe przychody wzrosły o 0,6 proc. w skali roku, do poziomu wynoszącego 58 mld rubli. Stało się to w związku ze wzrostem wpływów denominowanych w walutach obcych z umów z innymi liniami lotniczymi, co zostało w dużym stopniu zrównoważone spadkiem kosztów utrzymania samolotów należących do innych linii lotniczych. Również wprowadzenie nowego standardu MSSF 15 miało wpływ na zmianę sposobu klasyfikacji opłat.

Koszty poszybowały w górę. Najdroższe paliwo

W 2018 r. koszty paliwa lotniczego wzrosły o 48,2 proc. w skali roku do poziomu 181 mld rubli. Było to spowodowane 36-proc. wzrostem średniej ceny paliwa lotniczego w rublach, a także wzrostem liczby i długości wykonywanych lotów.

Koszty operacyjne, z wyłączeniem kosztów paliwa lotniczego, wzrosły o 10,9 proc. w skali roku do poziomu 410 mld rubli. Wydatki związane z obsługą samolotów i obsługą pasażerów wyniosły 108 mld rubli, co stanowi wzrost o 12,6 proc. w skali roku, głównie ze względu na zwiększenie ruchu pasażerskiego i opłat lotniskowych. Optymalizacja kosztów usług obcych pomogła w ograniczeniu tempa wzrostu wydatków.


Koszty personelu pozostały na poziomie 82 mld rubli. Pomimo wzrostu wynagrodzeń dla kapitanów statków powietrznych, które obowiązują od początku 2018 r. i zatrudnienia nowych pracowników. Grupa była w stanie zmniejszyć tempo zwiększania się tych kosztów, obniżając wynagrodzenie wypłacane kierownictwu wyższego szczebla, a także poprzez przeksięgowaniu rezerwy na przyszłe płatności wynagrodzeń.

Koszty leasingu operacyjnego wzrosły do ​​88 mld rubli, co stanowi wzrost o 35,1 proc. w skali roku, ze względu na znaczne powiększenie się floty - o w sumie 47 samolotów netto, czyli więcej o 16,8 proc. w skali roku. Wzrostowi uległ także wskaźnik LIBOR - średni trzymiesięczny LIBOR wzrósł o 1,05 pp do 2,31 proc.


Koszty utrzymania samolotów powiększyły się o 25 proc. w skali roku do poziomu 45 mld rubli. Na koszty utrzymania znacząco wpłynął przyrost nakładów na konserwację techniczną w związku z rozbudową floty. Koszty sprzedaży, koszty ogólne i administracyjne spadły o 12,2 proc. w skali roku do poziomu 31 mld rubli, dzięki uruchomieniu programu optymalizacji kosztów, w tym wydatków na marketing i reklamę.

Amortyzacja i stawki celne spadły o 10,7 proc. w skali roku do poziomu 13 mld rubli, między innymi z uwagi na trwającą redukcję liczby samolotów w leasingu finansowym. Pozostałe wydatki wzrosły o 5,2 proc. w skali roku rok do roku do poziomu 38 mld rubli, głównie w związku z podniesieniem prowizji naliczanych przez banki i kosztami usług związanych z komunikacją i systemem rezerwacji.

Malejące zyski

Wskaźnik EBITDAR (zysk operacyjny przed potrąceniem odsetek, podatków, amortyzacji i kosztów restrukturyzacji) wyniósł 122 mld rubli, zaś marża EBITDAR wyniosła 20 proc. W 2018 r. przychody finansowe spadły o 41,6 proc. w skali roku do poziomu 4 mld rubli, odzwierciedlając niższe zyski z różnic kursowych, a także ogólną tendencję do obniżenia stóp procentowych w Rosji, co wpływa na dochody odsetkowe z lokowanych wolnych środków pieniężnych.

Koszty finansowe zmniejszyły się o 3,9 proc. w skali roku do poziomu 7 mld rubli, głównie z powodu zmniejszenia kosztów obsługi długu w związku ze znaczącą redukcją zadłużenia w 2017 roku.Zysk netto Aeroflot Group za 2018 r. wyniósł 5,7 mld rubli (329 mln zł), co oznacza spadek o 75,2 proc. w skali roku.

Łączne zadłużenie na dzień 31 grudnia 2018 r. zmniejszyło się o 6,8 proc. w skali roku do poziomu 97 mld rubli. Spadek ten był spowodowany redukcją zobowiązań z tytułu leasingu finansowego w związku z wycofaniem 11 samolotów i przekwalifikowaniem kilku statków powietrznych do aktywów przeznaczonych na sprzedaż. Na dzień 31 grudnia 2018 r. niewykorzystane linie kredytowe dostępne dla Aeroflot Group z głównych rosyjskich i międzynarodowych banków wyniosły 84,2 mld rubli.

Przybywa pasażerów, lekko spada load factor

W 2018 r. grupa Aeroflot obsłużyła 55,7 mln pasażerów, co oznacza wzrost o 11,1 proc. w skali roku, z czego 24,7 mln osób (wzrost o 9,4 proc.) podróżowało na trasach zagranicznych, zaś prawie 31 mln (wzrost o 12,3 proc.) na trasach krajowych. Współczynnik wypełnienia pokładowego spadł o 0,1 pp. do poziomu 82,7 proc., z czego o 1,5 pp. do poziomu 80,9 proc. spadł load factor na trasach międzynarodowych, zaś o 1,9 pp. do poziomu 85,3 proc. wzrosło wypełnienie na trasach krajowych.

fot. mat. prasowe

Ostatnie komentarze

 - Profil gość
Reklama
Kup bilet Więcej
dorośli
(od 18 lat)
młodzież
(12 - 18 lat)
dzieci
(2 - 12 lat)
niemowlęta
(do 2 lat)
Wypożycz samochód
Rezerwuj hotel
Wizy
Okazje z lotniska
Reklama